MAIN MENU

>

TERM AND CONDITIONS

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TERMS AND CONDITIONS)
สัญญาการให้บริการของ SKILLBOX E-Library
สัญญาการให้บริการฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญา”) ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ https://skillboxapp.com/ หรือช่องทางอื่นใดที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและให้บริการของ SKILLBOX E-Library (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) แก่ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ผู้ใช้บริการ”)
ดังนั้น เมื่อท่านใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางการให้บริการอื่นใดของบริษัท ถือว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทได้ศึกษา เข้าใจ ยินยอม และตกลงด้วยความต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการตามสัญญา รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
ข้อที่ 1 คำนิยาม
“SKILLBOX E-Library” หมายถึง การจัดจำหน่ายหรือให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลของบริษัท
ข้อที่ 2 การเข้าใช้บริการของบริษัทและการสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ
2.1 ผู้ใช้บริการที่จะใช้บริการของบริษัทจะต้องทำการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการกับบริษัทด้วยการลงทะเบียนชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และตั้งรหัสผ่าน (Password) รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ของบริษัท รวมถึงต้องแก้ไขข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนไว้เป็นความลับ และป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้บัญชีของตนโดยมิชอบ โดยผู้ใช้บริการตกลงว่าหลังจากใช้บริการของบริษัทบนช่องทางต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้บริการจะออกจากระบบ (Log out) โดยทันที เพื่อป้องกันมิให้เกิดการโจรกรรมหรือขโมยรหัสผ่านได้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับท่าน บัญชีผู้ใช้ (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ของท่าน ผู้ใช้บริการตกลงจะรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งปวงด้วยตนเอง
2.3 การตั้งรหัสผ่านของท่านในฐานะผู้ใช้บริการให้เกิดความปลอดภัยจะต้องประกอบไปด้วยรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษร และต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวเลข และมีสัญลักษณ์พิเศษอย่างน้อย 1 ตัว ในกรณีที่ท่านตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไปหรือไม่รัดกุม จนเป็นเหตุให้ถูกโจรกรรมหรือขโมยรหัสผ่าน ท่านตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
2.4 สำหรับการลงทะเบียนเพื่อสมัครบัญชีผู้ใช้บริการกับบริษัทนั้น ท่านต้องเป็นผู้มีอายุอย่างน้อย 20 ปี ขึ้นไป หรือเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งสามารถทำนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันท่านได้ตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือไม่ใช่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิขอหลักฐานการให้ความยินยอมในการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการจากผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนท่านได้ โดยหากบริษัทได้ร้องขอเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอมดังกล่าวแล้ว ผู้ปกครองปฏิเสธการให้ความยินยอม หรือท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานการให้ความยินยอมของผู้ปกครองได้ บริษัทจำเป็นต้องทำการปฏิเสธการรับสมาชิกหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน
2.5 กรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการรายใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชี หรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที และถือเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญา โดยท่านต้องรับผิดชอบทุกต่อความเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว ทั้งทางแพ่งและอาญา
2.6 ท่านตกลงจะไม่อนุญาตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นบุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการ ใช้บัญชีของท่านหรือบัญชีบุคคลอื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หากบริษัทตรวจพบเหตุดังกล่าวหรือตรวจพบว่าการใช้บัญชีดังกล่าวขัดกับสัญญาฉบับนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท บริษัทมีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่านและผู้ใช้บริการรายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเลิกสัญญา โดยมิต้องคืนเงินหรือกำลังใจ
2.7 หากพบว่ามีบุคคลอื่นเข้าใช้บัญชีของผู้ท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่านมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบในทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากบัญชีผู้ใช้บริการหรือรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ
ข้อ 3 ข้อกำหนดการใช้บริการ
3.1 ท่านตกลงใช้บริการนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือเพื่อการค้าไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ได้ตกลงกับบริษัทไว้เป็นอย่างอื่น
3.2 ท่านยอมรับว่า ในการเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ภายใต้การควบคุมและดูแลของบริษัทนั้น จะต้องกระทำผ่านช่องทางและโดยวิธีการที่บริษัทจัดไว้เท่านั้น
3.3 ท่านตกลงจะไม่กระทำการใดๆ อันละเมิดต่อบริษัทหรือทำให้บริษัทเสียหาย ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม เช่น ทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ แก้รหัส ดัดแปลง แก้ไข หรือโดยวิธีการอื่นใดกับระบบบริการหรือแอปพลิเคชันของบริษัทเพื่อเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันซึ่งมิได้จัดหาโดยบริษัทเพื่อใช้บริการภายใต้สัญญานี้ หรือพยายามกระทำการ หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำการอันเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อตกลงกับบริษัทไว้เป็นอย่างอื่น
3.4 ท่านรับทราบและเข้าใจดีว่า การใช้บริการของบริษัทนั้น ท่านมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้วยตนเอง (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สัญญาณอินเตอร์เนท เป็นต้น) รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นด้วยตนเองทั้งสิ้น (เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น)
3.5 ท่านเข้าใจและยอมรับว่า ขณะที่ใช้บริการของบริษัทนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรจากอุปกรณ์ปลายทางและแบนด์วิธของท่าน ซึ่งอาจเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นซึ่งท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
3.6 ท่านเข้าใจและยอมรับว่า ท่านไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกไปใช้หรือเก็บไว้นอกช่องทางที่บริษัทจัดไว้ได้ เช่น การนำอุปกรณ์เสริมอื่นๆ มาใช้เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท
3.7 หากท่านละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการที่ระบุไว้ในข้อ 4 ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าท่านผิดสัญญา และบริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชี หรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่คืนกำลังใจ ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ ให้แก่กับท่าน โดยในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น ท่านมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาดังกล่าวให้แก่บริษัทเต็มจำนวนมูลค่าความเสียหาย
ข้อ 4 ข้อจำกัดการใช้งาน
4.1 ท่านรับรองว่าจะไม่ดำเนินการหรือกระทำการดังต่อไปนี้ผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท
(ก) ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลอื่น ละเมิดกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อาทิเช่น ทำการแจกจ่าย ส่งต่อ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่แฝงไปด้วยเนื้อหาอันเป็นภัยต่อความปลอดภัยของชาติ ทำลายความมั่นคงของสังคม เนื้อหาที่เป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร เป็นต้น
(ข) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และสิทธิต่างๆ ของบริษัท ตัวแทนบริษัท เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไฟล์อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือประกอบด้วยหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ การให้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หรือส่งต่อบัญชีผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่น การนำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต การเผยแพร่เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ลงในสื่อสาธารณะ
(ค) บิดเบือนความจริง หลอกลวงผู้อื่น
(ง) แจกจ่าย ส่งต่อ แชร์เนื้อหาโฆษณาและข้อมูลขยะ
(จ) กระทำการใดๆเพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
(ฉ) การกระทำอื่นใดที่อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
4.2 หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อ 5.1 จนเป็นเหตุให้ถูกบุคคลใดๆ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอให้บริษัทให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดและจะเกิดแก่บริษัท รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลอื่น ๆ ทั้งหมด
4.3 ท่านตกลงที่จะไม่นำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทไปเกี่ยวข้องกับหรือใช้กับกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการใช้บัญชีของท่านเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนบัญชีของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนดังกล่าวได้
ข้อ 5 ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท
5.1 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับประกันว่า การบริการของบริษัทจะตรงตามความต้องการของท่าน และจะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ รวมถึงไม่รับประกันว่า เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทนั้นถูกต้อง น่าเชื่อถือ หรือคุณภาพของข้อมูลหรือบริการของบริษัทจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการของบริษัท โดยให้ถือว่าการใช้บริการของบริษัทเป็นดุลยพินิจของท่าน และท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการเข้าถึงการบริการนั้นๆ
5.2 ท่านตกลงและยอมรับว่า การบริการของบริษัทขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี เงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในขณะให้บริการ โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อให้บริการแก่ท่าน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่อง อันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
(ก) ความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจันฮอร์ส หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ และการโจมตี การกระทำของแฮกเกอร์
(ข) การกระทำใดๆ ที่เกิดจากความไม่มีเสถียรภาพของระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมกาดำเนินการของบริษัทในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล
(ค) ท่านละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ เช่น การอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตน
(ง) เหตุการณ์อื่นๆ ที่ บริษัทไม่อาจควบคุมหรือคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
5.3 ท่านเข้าใจและยอมรับว่า การใช้บริการภายใต้สัญญาฉบับนี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้ บริษัทจึงขอ สงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้าและบริการ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ปรากฏบนหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นทั้งสิ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันกับข้อมูลและการสื่อสารกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทดังกล่าว การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเท่านั้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความเข้าใจกฎระเบียบและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมนั้น รวมถึงความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความชำรุดบกพร่อง หรือความสูญเสียใดๆ อันเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การระบาดของโรคระบาด พายุ ภัยสงคราม การจลาจล กิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
5.5 ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและปราศจากซึ่งภาระผูกพันใดๆ ในกรณีที่มีการระงับหรือยกเลิกกิจการ ระบบการให้บริการ หรือสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของสิ่งตีพิมพ์หรือบุคคลอื่น รวมถึงบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงบริการของบริษัทได้ การสูญหายของข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายจากการเติมกำลังใจหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือสำหรับการดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท อันเกิดจากเหตุดังกล่าว
ข้อที่ 6 การโฆษณา
6.1 ท่านตกลงว่าขณะที่รับบริการอยู่นั้น ท่านยินยอมให้บริษัททำการเสนอโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูล ทั้งข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงธุรกิจ โดยอาจดำเนินการโดยทางบริษัทเองหรือตัวแทนหรือโดยบุคคลที่สามอันเป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการและขอบเขตในการโฆษณานั้น บริษัทสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
6.2 ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านมีหน้าที่พิจารณาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลโฆษณาที่ปรากฏในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทด้วยตนเอง และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ของท่านตามข้อมูลการโฆษณานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของท่านที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาหรือเนื้อหาที่ผู้ลงโฆษณาได้ลงไว้ทั้งสิ้น
ข้อที่ 7 การรักษาข้อมูลบุคคลของผู้ใช้บริการ
บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรก และจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทและบริษัทได้เก็บรวบรวมไว้อย่างเหมาะสมตาม “นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทโดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทำความเข้าใจนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า บริษัทอาจเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตามขอบเขตวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา หรือการบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่านได้
ข้อที่ 8 ทรัพย์สินทางปัญญา
8.1 ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อยู่ภายใต้การให้บริการของบริษัท เช่น ตัวอักษร ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ เสียง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ตารางภาพ รวมถึงข้อมูลใดๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางของ SKILLBOX E-Library ทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ/หรือ บริษัทได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้สิทธิจากผู้มีสิทธิให้บริษัทสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวในการให้บริการผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทได้ และบริษัทได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและในต่างประเทศ
8.2 ท่านตกลงและยอมรับว่า ในการซื้อหรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหาใดๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท ท่านมิได้รับสิทธิในความเป็นเจ้าของลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ใน ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหานั้นๆ
8.3 ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท และจะไม่ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ ลอกเลียน ส่งผ่าน ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ จัดแสดง มีส่วนร่วมในการจำหน่าย เผยแพร่ หรือหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน เว้นแต่จะรับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายในผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหาดังกล่าว หรือเป็นกรณีที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย
หากบริษัทพบว่ามีการละเมิดกฎหมายภายในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทมีสิทธิในการพิจารณามาตราการต่าง ๆ และดำเนินการจัดการกับท่าน บัญชีผู้ใช้ของท่าน และการละเมิดได้ทันทีตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหาย
8.4 หากผู้ใช้บริการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 12 ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิยุติการให้บริการและขอเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการรายนั้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ ที่ผู้ใช้บริการรายดังกล่าวได้ชำระมาแล้วทั้งสิ้น อีกทั้งบริษัทมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้บริการรายดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิดำเนินคดีกับผู้ใช้บริการรายนั้นได้ตามกฎหมาย
ข้อที่ 9 การเลิกสัญญา
9.1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิก หรือลบบัญชีของท่าน รวมถึงการเข้าถึงบริการใดๆ ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่าเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
(ก) ท่านละเมิดหรือการกระทำใดๆ ที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
(ข) ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวอันเป็นเท็จแก่บริษัทในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกและ/หรือเพื่อใช้บริการของบริษัท
(ค) บริษัทมีเหตุจำเป็นต้องยุติการให้บริการตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ หรือตามที่มีกฎหมายประกาศ หรือมีเหตุอื่นใดอันจำเป็นเพื่อยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่บริษัท
(ง) บริษัทมีเหตุจำเป็นต้องยุติการให้บริการเนื่องจากเพื่อความปลอดภัยหรือสถานการณ์ที่จำเป็นอื่นๆ
9.2 ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาด้วยเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 (ก) และ/หรือ 13.1 (ข) ข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบริการ ค่าธรรมเนียม รวมถึงกำลังใจให้แก่ท่านทั้งสิ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากเหตุแห่งการเลิกสัญญาดังกล่าว ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นเต็มจำนวน ซึ่งรวมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทด้วย โดยหากค่าชดเชยความเสียหายนั้นไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัททั้งหมด บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้ท่านชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยต่อไป
ข้อที่ 10 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา
10.1 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น บริษัทมีสิทธิปรับแก้เงื่อนไขสัญญาฉบับนี้ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบการแก้ไขสัญญาฉบับล่าสุดได้ที่หน้าเว็บไซต์บริษัท
10.2 หลังจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาฉบับนี้แล้ว หากท่านยังคงรับบริการของบริษัทต่อไป ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นพ้องกับการแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวท่านสามารถหยุดใช้บริการของบริษัทได้ทันที
ข้อที่ 11 กฎหมายใช้บังคับและศาลที่มีเขตอำนาจ
11.1 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
11.2 การตีความและการบังคับใช้สัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยและบรรดาข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้อำนาจศาลที่มีเขตอำนาจ
11.3 ในกรณีที่ข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือตกเป็นโมฆะ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อสัญญาอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับสมบูรณ์
ข้อที่ 12 ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือคำเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทท่านสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท E-mail: helpdesk@bookdose.com ทางบริษัทพร้อมที่จะดูแลท่านด้วยความยินดีและบริการอย่างเต็มใจ